Ta hensyn til dyra i området

14-06-2020

Nordre Land Landbruksforum har v/Anne Ingeborg Terningen utarbeidet et notat om gjerding, beiting og båndtvang. Notatet legges også ut på kommunens hjemmesider og Facebook-gruppe, samt diverse hytteforeninger, grunneierforeningen mm i Synnfjellet.
 
På vegne av beitenæringa i Nordre Land håper jeg at de som har gjerder rundt hyttene sine sørger for at de er lovlige og husdyrsikre slik at vi slipper dyretragedier hvor sau/lam lider en pinefull død.
 
God sommer!
Mvh Marianne Hamre
Leder Nordre Land Sau og Geit
Tlf 911 95 845 


Til alle hytteeiere i Nordre Land!
Sommeren er her, og dermed ferdsel i skog og mark for mennesker og dyr. N. Land kommune og beitenæringen har et samarbeid for å ivareta begge deler for best mulig trivsel og utbytte av friluftsliv og beiting. N. Land Landbruksforum er nystartet, og sender ut dette brevet  med viktig informasjon for denne sesongen.
GJERDING: Gjerding rundt hytter må skje etter krav/regler fra N. Land kommune og Torpa Statsallmenning: Se baksiden av brevet, som henviser til  regler i N.Land kommune og i hytteområder i Synnfjell. Lov om grannegjerde § 3 og Lov om dyrevelferd sier også noe om gjerding. Alt tilsier at gjerde som settes lovlig opp/er satt lovlig opp, må være i god stand og ettersees gjennom sesongen.
Gjerding rundt beiter  i utmark og setre må også vedlikeholdes, og være i hht krav.
Elektriske gjerder MÅ ha daglig tilsyn, ha daglig strøm og SKAL  derfor IKKE brukes der daglig tilstedeværelse ikke er. Dyr har satt seg fast i slike gjerder, og mange har endt livet der.
Alle må være oppmerksomme på at dyr kan sette seg fast under verandaer, komme inn i uthus mv.
BEITING I UTMARK: Beiting skjer i hele kommunen, med sau/lam, noe geit, ku , ammeku og noe hest i utmarka over sommeren. Dette er bra for matproduksjon i Norge, og det er flotte områder i kommunen vår for variert beiting.
Båndtvangsperiode: For beitedyras beste er det krav til BÅNDTVANG for hunder, med utvidet  tid i N. Land, se baksiden. Ved skade som skyldes løshund, kan konsekvensen bli krav om avliving og erstatning for beitedyr. Beitelag ved de ulike gardbrukerne fører  jevnlig tilsyn i sine beiteområder i kommunen ut fra krav til dyrs beste. Tilsynsbil  har skilt med "beitevakt" på, så andre også kan se utøvelse av tilsyn og gjerne kontaktes ved behov.
*Melding om beitedyr som det er bekymring om ,meldes til: Mobil 97791197 (Anne I.Terningen beitekoordinator). Samme nummer kan brukes ved observasjoner om rovdyr/kongeørn. Beitenæringen ønsker god kommunikasjon i beitesesongen, ta gjerne kontakt om det er noe.
*Dyra tas fra utmarka litt ulikt i kommunen, og ønskelig at dyr er på innmark til elgjakta begynner. Skulle dyr være igjen, meldes dette til beitelagsleder/ sauebønder i området: Dyreeier eller andre i  samarbeid bestreber seg på hurtig henting.
Vi håper på godt samarbeid og ønsker dere alle en riktig god ferie /opphold på hyttene i 2020.
Mvh
Anne I.Terningen
(for Nordre Land Landbruksforum)

GJERDEREGLER I NORDRE LAND KOMMUNE: R4 Retningslinjer for inngjerding av fritidseiendommer Ved fritidsbebyggelse i byggeområder og LNF- områder er det i utgangspunktet ikke ønskelig med gjerder i noen form av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser, beiteinteresser og av estetiske hensyn.
Etter søknad kan det tillates inngjerding av inntil 200 m2 pr. tomt, eller inntil 40 meter gjerde pr. tomt. Gjerdet skal ikke på noe sted stå mer enn 15 m fra bygning. Inngjerding i tun er tillatt når avstand til anneks/uthus er maks. 15 meter fra nærmest hyttevegg. Gjerdene bør utformes i tre og tilpasses omgivelsene når det gjelder fargevalg. Grinder skal slå utover. Gjerdehøyde skal være maks 110 cm. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. Ved oppsetting av gjerder skal hensynet til fri ferdsel langs vassdrag, sikring av hevdvunne ferdselsårer og stier, samt beitebruk tillegges vekt.
 
Kommunedelplan for Synnfjell Øst:
 2.14.1.1 R5 - Inngjerding av fritidseiendommer
Ved fritidsbebyggelse i byggeområder og LNF- områder er det i utgangspunktet ikke ønskelig
med gjerder av noen form, av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser, beitelagetinteresser og av
estetiske hensyn.
Etter søknad kan det dog tillates inngjerding av inntil 200 m2 uteareal pr. fritids- eller boligtomt.
Gjerdet skal ikke på noe sted stå mer enn 15 meter fra bygning. Inngjerding i tun er tillatt når
avstand til anneks/uthus er maksimalt 15 meter fra nærmest hyttevegg. Gjerdene skal utformes
i tre og skal ikke fargesettes. Grinder skal slå utover. Gjerde-/grindhøyder skal være maks 110 cm.
Dette gjelder ikke for stolper for skigard. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet.
Ved oppsetting av gjerder skal hensynet til fri ferdsel langs vassdrag, sikring av hevdvunne
ferdselsårer og sier, samt beitebruk tillegges vekt.
Bruk av felles sperregjerder og/eller inngjerding av hytteområder kan vurderes for områder med stor tetthet av fritidsboliger eller annen bebyggelse gjennom reguleringsplan. Felles-/sperregjerder må  underlegge seg samme krav til estetisk og vedlikehold som øvrige gjerder inne i hyttefeltene beskrevet ovenfor.
 
Kommunedelplan for Synnfjell Syd:
 2.14.1 R6 – Inngjerding av fritidseiendommer
Ved fritidsbebyggelse i byggeområder og LNF-områder er det i utgangspunktet ikke ønskelig
med gjerder i noen form av hensyn til allmennhetens friluftsinteresser, beiteinteresser og av
estetiske hensyn.
Etter søknad kan det tillates inngjerding av inntil 200 m2 uteareal pr. tomt, eller inntil 40 meter
gjerde pr. tomt. Gjerdet skal ikke på noe sted stå mer enn 15 m fra bygning. Inngjerding i tun
er tillatt når avstand til anneks/uthus er maks. 15 meter fra nærmest hyttevegg. Gjerdene bør
utformes i tre og tilpasses omgivelsene når det gjelder fargevalg. Grinder skal slå utover.
Gjerdehøyde kan være maks 110 cm. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet.
Ved oppsetting av gjerder skal hensynet til fri ferdsel langs vassdrag, sikring av hevdvunne
ferdselsårer og stier, samt beitebruk tillegges vekt.
 
Reguleringsplanområder kan ha egne bestemmelser.