Utdrag av våre vedtekter!

Hyttelaget er en ideell sammenslutning med formål å fremme fellesinteressene for hyttefolk og andre friluftsinteresserte i Synnfjell øst. Synnadalen hyttelag skal ivareta fellesskapets partsinteresser ved å følge opp og gi hyttelagets uttalelser i utbyggings- og reguleringssaker som berører eksisterende hytteområder, kultur- og friluftsarealer og viktige biotoper. Synnadalen hyttelag skal være en konstruktiv medspiller sammen med Nordre Land kommune og andre interesseparter i Synnfjellet og bidra til å sikre en god utvikling av fjellområdet, slik at friluftsinteressene prioriteres.

Den som har hytte i Synnfjellområdet kan bli medlem i hyttelaget. Medlemskapet er frivillig. Ved møter i hyttelaget har hvert medlem rett til én stemme.

Hyttelagets øverste bestemmende organ er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av 2. kvartal påfølgende år. Ekstra årsmøte skal holdes dersom styret eller minst 30 % av medlemmene krever det. Innkalling til årsmøter skal være skriftlig eller ved e-post og sendes senest 1 måned før møte skal avholdes. Saker som tas opp til behandling avgjøres ved avstemning etter prinsippet om simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Avstemning skjer åpent ved håndsopprekning om ikke annet blir vedtatt av årsmøtet. Fraværende medlemmer kan i årsmøtesaker avgi stemme ved skriftlig fullmakt.

Medlemskap koster kr. 250,- for 2017.