Årsmøtereferater
Årsmøtereferat 2019 Dato: 29-06-2019 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Alle Se dokumentet
Referat fra årsmøte på Synnfjellporten 29. juni 2019
Årsmøtereferat 2018 Dato: 30-06-2018 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Alle Se dokumentet
Referat fra hyttelagets årsmøte 30. juni 2018
Årsmøtereferat 2017 Dato: 24-06-2017 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Alle Se dokumentet
Referat fra årsmøtet 24. juni 2017
Årsmøtereferat 2016 Dato: 07-07-2016 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Alle Se dokumentet
Referat fra Årsmøtet 25. juni 2016
Årsmøtereferat 2015 Dato: 11-08-2015 Fra: synndalen hyttelag Til: alle Se dokumentet
Årets årsmøte ble avholdt på Synnfjellporten lørdag 27.juni
Årsmøtereferat 2014 Dato: 15-05-2014 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Alle Se dokumentet
Da er årsmøtereferatet klar i dokumentarkivet.
Årsmøtereferat 2012 Dato: 14-08-2012 Fra: Synnadalen hyttelag Til: alle Se dokumentet
Her er referatet fra hyttelagets årsmøte.
Årsmøtereferat fra 2003 til 2006 Dato: 08-08-2011 Fra: Laget Til: Alle Se dokumentet
Dokumentet er i PDF-format.
Årsmøtereferat 2007 Dato: 08-08-2011 Fra: Laget Til: Alle Se dokumentet
Dokumentet er i PDF-format.
Årsmøtereferat 2008 Dato: 08-08-2011 Fra: Laget Til: Alle Se dokumentet
Dokumentet er i PDF-format.
Årsmøtereferat 2009 Dato: 08-08-2011 Fra: Laget Til: Alle Se dokumentet
Dokumentet er i PDF-format.
Årsmøtereferat 2010 Dato: 08-08-2011 Fra: Laget Til: Alle Se dokumentet
Dokumentet er i PDF-format.
Årsmøtereferat 2011 Dato: 08-08-2011 Fra: Laget Til: Alle Se dokumentet
Dokumentet er i PDF-format.
Andre skriv fra Synnadalen hyttelag
Tiltak ifm restriksjoner for hytteopphold i Corona-tider Dato: 22-03-2020 Fra: Styret i Synnadalen hyttelag Til: Nordre Land kommune Se dokumentet
Vi sendte vedlagte e-post til kommunen idag.
Uttalelse ved oppstart av regulering for Fellestiltak og VA Dato: 25-02-2019 Fra: Styret i Synnadalen hyttelag Til: Nordre Land kommune Se dokumentet
Uttalelsen vedlegges som pdf-dokument.
Uttalelse ved oppstart av regulering for Storslåtte Dato: 08-02-2019 Fra: Styret i Synnadalen hyttelag Til: Areal+/Nordre Land kommune Se dokumentet
Uttalelsen som ble innsendt vedlegges som pdf-dokument.
Uttalelse ved oppstart av regulering for Klevmosætervegen Dato: 08-02-2019 Fra: Styret i Synnadalen hyttelag Til: Areal+/Nordre Land kommune Se dokumentet
Uttalelsen vedlegges som pdf-dokument.
Uttalelse til 2. høringsrunde Dato: 15-08-2018 Fra: Hyttelaget Til: Nordre Land kommune Se dokumentet
Forslag til forskrifter for VA-gebyr, Synnfjell Øst Dato: 18-12-2017 Fra: Helge Knutzen, leder i Hyttelaget Til: Nordre Land kommune, ved Rådmann og Ordfører. Se dokumentet
Forslag til endringer i vedtak om Forskrift til VA-gebyrer.

Vi har lest det endrede saksfremlegget av Kommunestyrets sak 91/17, og reagerer med stor undring på enkelte punkter i vurderingen av høringen, og i de reviderte forslagene til vedtak. Vi innser at det er uvanlig å komme med denne typen innspill, men på grunn av Rådmannens endringer i 12. time, ser vi ikke andre muligheter til å bli hørt i tide.
  • Forslaget om å øke fastavgiftene i de årlige avgiftene må være en feiltolkning av høringsuttalelsene som helhet. Vi finner bare ett inspill (fra et hyttevel med stort sett store hytter?) som ønsker mindre vekt på forbruk! Flertallet av uttalelsene støtter tvertimot at årlige avgifter skal være forbruksavhengige, både med tanke på rettferdig fordelig av kostnadene, og med tanke på å redusere forbruket. Dette ligger også implisitt i ønskene om å kunne installere vannmåler. Og det ligger i Forurensningslovens §2. Retningslinjer, pkt 5. "Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for forurensningen eller avfallet."  De nye foreslåtte satsene for faste, årlige gebyrer har heller ikke vært lagt ut til høring, og bør også derfor avvises.
  • Forslaget til Tilknytningsavgift, Lav sats oppfattes som urimelig høyt i flertallet av høringsuttalelsene, og bør endres til høyst det som har vært presentert i samarbeidsmøter tidligere: Kr. 20.000 inklusive vannmåler, og kr. 10.000 uten vannmåler.
Vi vil derfor legge fram 3 forlag til endringer i forhold til rådmannens nye forslag:
  1. Forslaget om å åpne for å beregne forbruk etter måling med vannmåler støttes, men vi mener de første delene av Forskriftenes § 3.5 bør revideres tilsvarende, for å unnga motstridende bestemmelser. Se vedlagte forslag til vedtak, pkt. 1.
  2. Det nye forslaget til fastgebyr i de årlige avgiftene for Synnfjell Øst avvises, og i stedet vedtas satsene som har vært lagt ut til høring. Se vedlagte forslag til vedtak, pkt 2, om ÅRLIGE AVGIFTER
  3. Forslaget til tilknytningsavgift Synnfjell Øst, endres til å samsvare med det som har vært lagt fram på samarbeidsmøter tidligere, og i tråd med alle høringsuttalelser om dette. Se vedlagte forslag til vedtak, pkt 2, om TILKNYTNINGSAVGIFTER
Vi ber om at disse innsigelsene mot Rådmannens siste forslag, og våre forslag til vedtak, fremlegges for politikerne innen deres gruppemøter den 19, og at Rådmannen revurderer sin innstilling i lys av dette.
 
Med vennlig hilsen
 
Helge Knutzen
Synnadalen hyttelag.
Høringsinnspill kommunale VA-avgifter Dato: 07-12-2017 Fra: Styret i Synnadalen hyttelag Til: Nordre Land kommune Se dokumentet
Vi bestrider kommunens rett til å kreve ny tilknytingsavgift på kr 20 000 fra abonnenter som allerede er tilknyttet anlegg kommunen overtar.
Høringsuttalelse, kommunedelplan Synnfjell øst 2017-2029 Dato: 13-12-2016 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Nordre Land kommune Se dokumentet
Vedlegger uttalelse etter 1. gangs utlegging av forslaget til ny kommunedelplan for Synnfjell øst,
Høringsuttalelse fra et av våre medlemmer Dato: 12-12-2016 Fra: Knut Maarud Til: Nordre Land kommune Se dokumentet
Her har vi også lagt inn en høringsuttalelse fra et av våre medlemmer. Styret i hyttelaget har uttrykt sin støtte til denne uttalelsen.
Høringsuttalelse vedr. vedtak om bruk av Utbyggingsavtaler Dato: 11-07-2016 Fra: Leder i Synnadalen hyttelag Til: Nordre Land kommune Se dokumentet
Selv om dette i hovedsak gjelder forhold mellom grunneiere og kommunen, er det viktig for oss også at vedtak i slike saker er klare, og godt begrunnet.
For bakgrunn, se saksfremlegg i sak 25/16, under skriv fra kommunen.
Høringsuttalelse vedr Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Dato: 30-09-2014 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Nordre land kommune Se dokumentet
"Vedlagt følger Synnadalen hyttelags høringsuttalelse vedr Kommuneplanens arealdel 2014-2026.
Synnadalen hyttelags uttalelse om snøscooterkjøring i Synnfjellet. Dato: 03-09-2014 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Se dokumentet
"Synnadalen hyttelags uttalelse om snøscooterkjøring i Synnfjellet.
Enstemmig årsmøteuttalelse fra Synnadalen hyttelag 17. april 2014 til Nordre Land kommune Dato: 17-04-2014 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Nordre land kommune Se dokumentet
"Synnadalen hyttelag viser til kommunens vedtak om eiendomsskatt og til de økonomiske konsekvensene
Innkalling til årsmøte i Synnadalen hytteeierlag 2014 Dato: 07-04-2014 Fra: Synnadalen hyttelag Til: medlemmer Se dokumentet
"Innkalling til årsmøte i Synnadalen hyttelag
Årsberetning 2013 Dato: 07-04-2014 Fra: Synnadalen hyttelag Til: medlemmer Se dokumentet
"Synnadalen hyttelag
Kommentarer på kommunedelplan Synnfjell Øst Dato: 02-03-2014 Fra: Synnadalen hyttelag Til: kommunen Se dokumentet
"Vedlagt sendes kommentarer til delplanprosessen, jfr. møte i referansegruppa 24. januar og e-post til referansegruppa 14. februar.
Brev til Nordre Land kommune fra Synnadalen hyttelag vedr snøskuterfrislepp i fjellet Dato: 02-12-2013 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Nordre land kommune Se dokumentet
"Til info følger vedlagt brev til Nordre Land kommune fra Synnadalen hyttelag vedr snøskuterfrislepp i fjellet.
Her kommer høringsuttalelsen om kommuneplan Dato: 03-04-2013 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Nordre land kommune Se dokumentet
Styrets utkast til uttalelse fra Synnadalen hyttelag var hovedsaken på et godt besøkt medlemsmøte på Spåtind Sport Hotell skjærtorsdag 28. mars 2012. Utkastet er justert i henhold til konstruktive kommentarer og forsl
Brev fra hyttelaget til Utmarkslaget ang. løypekjøring. Dato: 10-10-2012 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Se dokumentet
Her kan dere lese brevet i sin helhet.
Referat fra Fagdag på Synnfjellporten 2.09.2012 Dato: 26-09-2012 Fra: Synnadalen hyttelag Til: alle Se dokumentet
Her kan dere lese en referat fra Fagdag på Synnfjellporten 20.09.2012, som er skrevet av Solveig Løvaas Hovde.
Styrets beretning 1. januar 2011 - 31. desember 2011 Dato: 24-06-2012 Fra: Synnadalen hytteeierlag Til: alle Se dokumentet
Her kan dere laste ned og lese styrets beretning for 2011.
Klage til kommunen ang. Synnfjellstugua Dato: 31-05-2012 Fra: Synnadalen hytteeierlag Til: Nordre land kommune Se dokumentet
Høring - Synnfjellstugua Dato: 17-01-2012 Fra: Synnadalen hytteeierlag Til: Se dokumentet
Synnadalen hytteeierlag - vedlagt vår uttalelse til reguleringsforslaget for Synnfjellstugua
Synnfjellstugua - uttalelse om igangsetting av reguleringsplanarbeid Dato: 10-10-2011 Fra: Synnadalen hytteeierlag Til: Areal+ Se dokumentet

Dokument i PDF-format

Brev til fylkesmann, desember 2009, Utvidelse Ormtjern Dato: 09-08-2011 Fra: Laget Til: Fylkesmann Se dokumentet
"Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder
Kommunale skriv/info
Svar om Tiltak ifm restriksjoner for hytteopphold i Corona-tider Dato: 25-03-2020 Fra: Ordføreren i Nordre Land Til: Synnadalen hyttelag, v/Unni Se dokumentet
 
Fra: Ola Tore Dokken <ola.t.dokken@nordre-land.kommune.no>
Sendt: 25. mars 2020 09:51
Til: Unni Langeland <unni.langeland@agra.no>
Emne: SV: Svar ønskes: Corona-viruset og hytteforbud mm i Synnfjellet
 
Hei Unni
 
Vi har forståelse for at hytteeierne er bekymret for hyttene og ønsker at det iverksettes tiltak for å sikre disse. Så er det viktig å understreke at det ikke er Nordre Land kommune som har vedtatt et påbud, men regjeringen. Vi har hverken myndighet til å innføre påbudet eller gi noen dispensasjoner ut over det som er lagt opp til i forskriften.
For å avhjelpe hytteeierne vil  Nordre Land kommune i perioden som kommer bruke mannskaper i fra brannvesenet til  å kjøre jevnlig gjennom hytteområdene. De vil kontrollere bommer og låser og følge med på aktivitet som kan knyttes opp mot ubudne gjester. Dette er ikke å regne som en vaktselskaptjeneste og kommunen tar ikke på seg noe ansvar i forhold til verdisikring og skader som måtte oppstå i perioden. Men det er et tiltak vi håper vil ha en preventiv virkning i forhold til innbrudd.
 
Når det gjelder vedlikehold/tilsyn med hytta viser jeg til forskriften som gir rom for tilsyn og vedlikehold åpner for at man kan dra på hytta og måke taket, men det er ikke lov å overnatte.
§ 5
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
 
  Mvh
 
Ola Tore Dokken
Ordfører
 
 
Rådmannens innstilling til formannskapet 2017-06-07 Dato: 31-05-2017 Fra: Rådmannen i Nordre Land Til: Formannskapet i Nordre Land Se dokumentet
Rådmannens vurderinger og innstilling om omgjøring av politikerenes vedtak 18. mai.
Protokoll vedr. Formannskapets behandling av KDPSØ Dato: 18-05-2017 Fra: Nordre Land, Formannskapet Til: Hyttefolket i Synnfjell øst Se dokumentet
Formannskapets vedtak etter første høringsrunde.

De har tatt hensyn til en del høringsinnspill, på tross av administrasjonens innstilling om å beholde planen stort sett som den var.

Men det er fortsatt saker vi bør ta fatt i ved neste høringsrunde.
Presentasjon av Planprogram Dato: 17-06-2016 Fra: Nordre Land kommune Til: Alle Se dokumentet
Fellestiltak Synnfjell øst, forslag, alle kart Dato: 17-06-2016 Fra: Nordre Land kommune Til: Alle Se dokumentet
Foreløpige forslag til fellestiltak i Synnadalen
Vedtak om bruk av Utbyggingsavtaler Dato: 10-05-2016 Fra: Rådmannen Til: Kommunestyret Se dokumentet
Rådmannen foreslår å legge forslaget fra Plan og næring ut til høring før vedtak fattes i kommunestyret.
Varsel om oppstart - endring av reguleringsplan for R6 Storslåttet - miljøstasjon Dato: 30-04-2015 Fra: Nordre Land Til: Se dokumentet
Oversender vedlagt varsel om oppstart for endring av reguleringsplan for R6 Storslåttet, for tilrettelegging for etablering av miljøstasjon.
Svar på brevet til kommunen ang. eiendomsskatt i Synnfjellet Dato: 18-07-2014 Fra: Til: Se dokumentet
Her er kommunens svar på brev fra hyttelagene ang eiendomsskatten på hytter i kommunen.
Åpent møte 7 mars 2013 kl.1900 Synnfjellporten Dato: 18-02-2013 Fra: Til: Se dokumentet
Informasjon
Åpent møte 7 mars 2013 kl.1900 Synnfjellporten Dato: 18-02-2013 Fra: Til: Se dokumentet
Adresselisten høringsparter
Åpent møte 7 mars 2013 kl.1900 Synnfjellporten Dato: 18-02-2013 Fra: Til: Se dokumentet
Forsendelsesbrev organiasjoner
Åpent møte 7 mars 2013 kl.1900 Synnfjellporten Dato: 18-02-2013 Fra: Til: Se dokumentet
Særutskrift saksfremlegg
Åpent møte 7 mars 2013 kl.1900 Synnfjellporten Dato: 18-02-2013 Fra: Til: Se dokumentet
Forslag til planavgrensing
Åpent møte 7 mars 2013 kl.1900 Synnfjellporten Dato: 18-02-2013 Fra: Til: Se dokumentet
Forslag til planprogram
Planskjema for reguleringsplan for R6 Storslåttet - miljøstasjon Dato: 30-04-2015 Fra: Nordre Land kommune Til: Se dokumentet
Oversender vedlagt planskjema for endring av reguleringsplan for R6 Storslåttet, for tilrettelegging for etablering av miljøstasjon.
Eksterne dokumenter
Spørreundersøkelse om utviklingen i Synnfjell øst Dato: 17-06-2016 Fra: Synnfjell hytteeierforening og Synnfjellspor løypelag Til: Alle som er interessert i Kommunedelplan for Synnfjell øst Se dokumentet
Her er en orientering om spørreundersøkelsen og svarene som ble gitt.
Referat fra åpent fjellmøte påskaften Dato: 28-03-2016 Fra: Til: Se dokumentet
Referat fra åpent møte på Spåtind Sport Hotel etter at Synnfjell Hytteeierforenings årsmøte var ferdig lørdag 26. mars.
Ordfører, rådmann og leder for plan og næring i kommunen var til stede og svarte på spørsmål.
 
Hvor er vi på vei? Dato: 27-03-2016 Fra: Medlem i Aasensætra vel Til: Aasensætra vel Se dokumentet
Dokkaelv av Ingerborg Sæther Dato: 31-10-2015 Fra: Hyttelaget Til: Alle Se dokumentet
Legger ut et nydelig dikt om Dokkaelva av Ingeborg Sæther
Informasjon om skiløyper i Synnfjellet Dato: 10-11-2014 Fra: Til: Se dokumentet
"Vedlagt oversendes informasjon om
Referat stiftelsesmøte for løypelaget Dato: 11-12-2013 Fra: Løypelaget Til: Se dokumentet
Her kan dere laste ned referatet fra stiftelsesmøte for løypelaget i Synndalen
Referat fra møtet om løypelaget 7/9-2013, Synnfjellporten Dato: 11-09-2013 Fra: Til: Se dokumentet
"
Møtereferat om løypekjøring 2013, Synnfjell Dato: 31-07-2013 Fra: Synnfjell hytteeierforening Til: Se dokumentet
Møtereferat ang løypekjøring i Synnfjell 2013
Synnfjellporen elgsafari Dato: 26-06-2013 Fra: Synnfjellporten Til: alle Se dokumentet
Hytteeierundersøkelsen i Synnfjellet av Flognfeldt Dato: 26-09-2012 Fra: Til: Se dokumentet
"Her kan dere lese Hytteeierundersøkelsen som er utført av Flognfeldt.
Innlegg til Synnfjell hytteeierforening. Dato: 24-06-2012 Fra: Vidar Karlsen Til: Synnfjell hytteeierforening Se dokumentet
Dette dokumentet er publisert med tillatelse fra forfatter av innlegget.
Foreslått utbygging i Vesleslåtte/Skjervungfjellet Dato: 03-11-2011 Fra: Utbyggere Til: Nordre land kommune Se dokumentet
"Det arbeides med planer for en omfattende utbygging i fjellområdet fra foten av Skjervungfjellet ved Vesleslåtte og oppover fjellsiden mot toppen. Planene fikk stort oppslag i Oppland Arbeiderblad tidligere i år, og er også p
Svarbrev fra Nordre Land til Nordea Dato: 20-10-2011 Fra: Kommunen Til: Nordea Se dokumentet
Brev angående vannavstenging i forbindelse med Spåtind høyfjellshotell.
Infobrev til Synnadalen hytteeierlag Dato: 16-09-2011 Fra: VOKKS Til: Synnadalen hytteeierlag Se dokumentet
Her er VOOKS sitt infobrev til Synnadalen hytteeierlag i saken om vannsaken Spåtind Høyfellshotell AS
Vannavstenging ved Spåtind Høyfjellshotell ref. Nordea Dato: 15-09-2011 Fra: Nordea Til: alle Se dokumentet
referat infomøte 2011 synnfjelløypene Dato: 09-08-2011 Fra: Synnfjelløypene BA Til: Alle Se dokumentet
Synnfjelløypene årsmøtereferat
Aviser
Kan vi ofre Krokhølen og myrvidder i Synnfjell øst? Dato: 09-02-2017 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Brukere av Synnfjell øst Se dokumentet
Synnadalen hyttelag er bekymret for at kommunedelplanen for "Næringsbasert hytteutvikling" åpner for nedbygging av Krokhølområdet og myrvidder i Synnfjell øst.
Hytteeier mener kommunen starter i feil ende Dato: 23-06-2016 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: Lesere i Synnfjellet Se dokumentet
Artikler om orienteringsmøte om kommunedelplan for Synnfjell øst.
Avløpskapasiteten sprengt Dato: 19-11-2014 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: Se dokumentet
"Klipp fra Oppland Arbeiderblad
OA artikkel vedrørende vår årsmøteuttalelse Dato: 08-05-2014 Fra: Synnadalen hyttelag Til: Nordre land kommune Se dokumentet
Her kan dere laste ned å lese Synnadalen hyttelag sitt årsmøteuttalelse til Nordre Land kommune i forbindelse med eiendomsskatt.
Spåtind trenger plass Dato: 25-04-2012 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: alle Se dokumentet
"De nye eierne på Spåtind høyfjellshotell vil legge til rette for helårsdrift basert på opplevelser i naturen – på naturens premisser. (klippet fra OA 23.04)
Motstand mot ny gangbru Dato: 01-02-2012 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: Se dokumentet
her kan dere laste ned og lese en artikkel om motstand mot ny gangbru i Synnfjellet. (utklipp fra OA 01.02.2012)
Kun høystandard-hytter? Dato: 30-01-2012 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: Se dokumentet
Her kan dere lese artikkelen. Den er hentet fra Oppland Arbeiderblad.
Spåtind gjennoppstår Dato: 17-01-2012 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: Se dokumentet
Her kan dere lese om de nye eierene. Dette kunne man lese i OA sin utgave 14.januar.
Spåtind høyfjellshotell med nye eiere. Dato: 13-01-2012 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: alle Se dokumentet
OA artikkel ang. Krokhølen Dato: 09-08-2011 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: Alle Se dokumentet
Satsinger i Synnfjell Øst OA Dato: 11-08-2011 Fra: Synnadalen hytteeierlag Til: Alle Se dokumentet
Oppland arb. leserbrev
Seks-sju vurderer Spåtind Dato: 30-07-2011 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: Alle Se dokumentet
Et salg av konkursrammede Spåtind Høyfjellshotell kan skje i september.
Ny mindrift vedSpåtind Dato: 08-07-2011 Fra: Oppland Arbeiderblad Til: Alle Se dokumentet
Tidligere direktør ved konkursrammede Spåtind Høyfjells­hotell, Kåre Hamborg, starter ny nærings­virksom­het i området.