Vann og renseanlegg

Synnfjell Øst AS (SØAS) ble stiftet i juni 2005, for å ta hånd om vann- og avløps-behandling i forbindelse med hyttebyggingen som skulle skje i h.h.t. komunedelplanen som ble vedtatt i 2005. Bak virksomheten står Synnfjell Dokksfløy utmarkslag (65%) og Nordre Land kommune (35%)
Savita Sherifi er daglig leder, og Nils Asgeir Jøransli er styreleder.

Synnfjell Vannverk SA ble stiftet i desember 2011, for fremme medlemmenes interesse i forbindelse med vannforsyning i Synnfjellomradet.
Erik Bråten ble ansatt som daglig leder.
I styret sitter Hans Th. Gefle, Kathrin Pedersen, Nils Bjørn Barlund, Sissel Røv og Thomas Berge.

I forbindelse med ny kommunedelplan for Synnfjell øst i 2017, arbeides det for at Nordre Land kommune skal overta ansvaret for Vann og avløp, med Synnfjell øst som eget selvkostområde.
Kostnader med videre drift og utbygging må dermed fordeles på hytteeierne som er/blir knyttet til anleggene. Vedtak om løsninger for VA-løsningen fremover, vil dermed påvirke hytteeierne direkte, gjnnom tomtekostnader og årlige avgifter.