Vann og renseanlegg

I forbindelse med ny kommunedelplan for Synnfjell øst, overtok Nordre Land kommune ansvaret for Vann og Avløp, med Synnfjell øst som eget selvkostområde.
Kostnader med videre drift og utbygging må dermed fordeles på hytteeierne som er/blir knyttet til anleggene. Vedtak om løsninger for VA-løsningen fremover, vil dermed påvirke hytteeierne direkte, gjennom tomtekostnader, tilknytningsavgifter og årlige avgifter.

Vann- og avløpssystemet for størstedelen av hytteområdet i Synndalen ble overtatt fra Synnfjell Øst AS (SØAS), som ble stiftet i juni 2005 for å ta hånd om vann- og avløps-behandling i forbindelse med hyttebyggingen som skulle skje i h.h.t. komunedelplanen som ble vedtatt i 2005. Bak virksomheten sto Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag, VOKKS og Nordre Land kommune.